தொடர்புகளுக்கு

* கட்டயமானவை

அன்பான வாசகர்களே,

மின்னஞ்சல் வழியாக தொடர்புகொள்ள விரும்பினால்

செய்திப் பிரிவு : infos@jaffnatime.com
விளம்பரம் : as5sharan@hotmail.fr
விநோதம் : vinothanews@gmail.com

சமூகவலை தளங்கள்

Facebook : JaffnaTimecom
Twitter : jaffnatimeinfo

வேறு தளங்கள்

விநோதம் : Vinotham.com
Jaffna World : JaffnaWorld.com